Skip to content Skip to footer
Ochrana osobných údajov – Informácie o spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby v zmysle článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) 

Vážená pani/vážený pán,
vzhľadom na skutočnosť, že nám záleží na maximálnej ochrane Vašich osobných údajov spracúvaných našou spoločnosťou, dovoľujeme si Vám poskytnúť nižšie uvedené informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov a o Vašich právach s tým spojených, ako aj o prijatých opatreniach na zabezpečenie ochrany a bezpečnosti spracúvania Vašich osobných údajov v zmysle požiadaviek a podmienok vyplývajúcich z GDPR a v zmysle Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o OOU“).

Identifikačné údaje prevádzkovateľa:

Vaše osobné údaje sú spracúvané spoločnosťou UNIVERSAL maklérsky dom a.s., sídlo: Červeňova 18, 811 03 Bratislava, IČO: 35 822 091, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 2831/B, registrovanou ako samostatný finančný agent v Registri finančných agentov a finančných poradcov (ďalej len „Register NBS“) vedenom Národnou bankou Slovenska (ďalej len „NBS“) pod číslom 3389 (https://regfap.nbs.sk/search.php), s kontaktnými údajmi: email: ustredie@universal.sk, telefónne číslo: +421 2 59206211 v postavení prevádzkovateľa (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Ing. Jural Lanc, mobil: +421 908 865 401, email: juraj.lanc@universal.sk

Účel spracúvania osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje za účelom a s cieľom:

 • vykonávania finančného sprostredkovanie v zmysle zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o finančnom sprostredkovaní“), vrátane identifikácie klienta, overovania tejto identifikácie;
 • plnenia povinností a výkonu práv zo zmluvného vzťahu, v ktorom vystupujete ako jedna zo zmluvných strán, resp. kde ste osobou konajúcou v mene zmluvnej strany, alebo aby sa na základe Vašej žiadosti vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy;
 • výkonu marketingovej činnosti zo strany prevádzkovateľa, vrátane organizovania marketingových kampaní a súťaží, evidencie súťažiacich a zverejnenie výhercov;
 • plnenia povinností ustanovených prevádzkovateľovi osobitnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (napr. Zákon o finančnom sprostredkovaní, Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o AML“), Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach (ďalej len „Zákon o archívoch“) a pod.);
 • používania služieb spojených so správou a zobrazením osobných a finančných informácií Vás ako klienta, príp. ďalších dobrovoľne poskytnutých informácií na portáli iŠanón, ktoré prevádzkovateľ poskytuje elektronicky prostredníctvom webového portálu iŠanón, ako aj prostredníctvom mobilnej aplikácie, ktoré sú Vám sprístupnené na webovej adrese „isanon.sk“, resp. „isanon.universal.sk“.;
Právny základ spracovania osobných údajov:

Vaše osobné údaje sú Prevádzkovateľom spracúvané podľa nasledovných právnych základov vyplývajúcich z článku 6 ods. 1 GDPR, resp. článku 9 ods. 2 GDPR (v prípade biometrického podpisu alebo niektorých údajov o zdraví spracúvaných v aplikáciách Prevádzkovateľa – „iŠanón“ a pod.):

 • na účel vykonávania činnosti finančné sprostredkovanie v zmysle Zákona o finančnom sprostredkovaní, vrátane identifikácie klienta, overovania tejto identifikácie, je právnym základom plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR. Upozorňujeme, že poskytnutie Vašich osobných údajov na daný účel je zákonnou požiadavkou v zmysle ustanovenia § 31 Zákona o finančnom sprostredkovaní;
 • na účely plnenia povinností a výkonu práv vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu, v ktorom vystupujete ako jedna zo zmluvných strán, resp. kde ste osobou konajúcou v mene zmluvnej strany, alebo na účely, aby sa na základe Vašej žiadosti vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy, je právnym základom plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR a v prípade spracúvania biometrického podpisu je súčasne právnym základom Váš súhlas podľa čl. 9 ods. 2 písm. a) GDPR;
 • na účely výkonu marketingovej činnosti zo strany Prevádzkovateľa vrátane organizovania marketingových kampaní a súťaží, evidencie súťažiacich a zverejnenie výhercov je právnym základom Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR;
 • na účely plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi (napr. Zákon o finančnom sprostredkovaní, Zákon o AML, Zákon o archívoch a pod.) – čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia;
 • na účely používania služieb spojených so správou a zobrazením osobných a finančných informácií klienta, príp. ďalších dobrovoľne poskytnutých informácií na portáli iŠanón klientom, ktoré prevádzkovateľ poskytuje elektronicky prostredníctvom webového portálu iŠanón, ako aj prostredníctvom mobilnej aplikácie, ktorý je prístupný pre klienta na internetovej adrese „isanon.sk“ resp. „isanon.universal.sk“, je právnym základom plnenie zmluvy o poskytovaní služby „iŠanón“ čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Upozorňujeme, že v prípade Vášho záujmu o využívanie služby „iŠanón“ prostredníctvom webového portálu alebo mobilnej aplikácie Prevádzkovateľa, je poskytnutie Vašich osobných údajov zmluvnou povinnosťou, nakoľko bez ich poskytnutia nie je možné predmetnú službu poskytovať a naplniť jej zmysel. Zmluvu o poskytovaní predmetnej služby môžete kedykoľvek zrušiť a požiadať o ukončenie spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľom.;
 • Kategórie dotknutých osobných údajov

  Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v nasledovnom rozsahu:
  Bežné osobné údaje fyzickej osoby: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, kontaktné telefónne číslo, adresa elektronickej pošty, štátna príslušnosť, údaje z dokladu totožnosti (druh, číslo, dátum vydania, dátum platnosti, orgán, ktorý doklad vydal), údaje týkajúce sa záväzkového vzťahu medzi zmluvnou stranou a Prevádzkovateľom, údaje o plnení záväzkov dotknutej osoby ako zmluvnej strany voči Prevádzkovateľovi, údaje o zamestnávateľovi, pracovnom pomere, obdobnom pracovnoprávnom vzťahu, služobnom pomere alebo štátnozamestnaneckom pomere alebo obdobnom vzťahu, o dosiahnutom vzdelaní, ďalšie Vami dobrovoľne poskytnuté údaje pre otvorenie služby iŠanón.
  Osobitná kategória osobných údajov: biometrický údaj dotknutej osoby na individuálnu identifikáciu fyzickej osoby (biometrický podpis, snímka z dokladu totožnosti) na účely uzavretia zmluvy o poskytnutí finančnej služby, údaje týkajúce sa zdravia a fyzickej a psychickej kondície na účely poskytnutia komplexných vstupných informácií pri uzatváraní niektorých druhov zmlúv o poskytnutí finančnej služby poistných zmlúv z oblasti životného poistenia), na nahlasovanie poistných udalostí týkajúcich sa života a zdravia.

  Príjemcovia (kategórie príjemcov), ktorým budú osobné údaje Prevádzkovateľom poskytnuté

  Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje dotknutých osôb tretím stranám okrem prípadov, keď povinnosť poskytnúť osobné údaje ukladá Prevádzkovateľovi všeobecne záväzný právny predpis, alebo ak je poskytnutie osobných údajov dohodnuté medzi Prevádzkovateľom a dotknutou osobou.

  Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje nasledujúcim subjektom:

 • Národnej banke Slovenska,;
 • orgánom činným v trestnom konaní,;
 • fyzickým a právnickým osobám, s ktorými má Prevádzkovateľ uzatvorené zmluvy o spolupráci v súvislosti s výkonom finančného sprostredkovania v zmysle Zákona o finančnom sprostredkovaní (najmä banky, poisťovne, zaisťovne, sporiteľne, leasingové spoločnosti, investičné spoločnosti, obchodníci s cennými papiermi, doplnkové dôchodkové spoločnosti, dôchodkové správcovské spoločnosti a pod.),;
 • fyzickým a právnickým osobám, s ktorými má Prevádzkovateľ uzatvorené zmluvy o spolupráci v súvislosti s poradenskými činnosťami, s právnymi službami, s výkonom dodávateľských činností vo vzťahu k informačnému systému.;
 • Prevádzkovateľ poskytnuté osobné údaje nezverejňuje, okrem osobitných prípadov, napr. v prípade marketingových kampaní a súťaží. V prípade marketingových kampaní a súťaží sú osobné údaje ( meno a priezvisko), na základe vopred udeleného súhlasu dotknutých osôb zverejnené primeraným spôsobom v hromadných oznamovacích prostriedkoch a na webovej stránke Prevádzkovateľa.

  Tretie krajiny, do ktorých Prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje

  Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

  Doba uchovávania osobných údajov
  Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutých osôb vždy len po nevyhnutne potrebný čas v zásade do splnenia účelu, na ktorý sa osobné údaje získavajú a následne v súlade s príslušnými právnymi predpismi týkajúcich sa archivácie:
 • dokumenty týkajúce sa finančného sprostredkovania v zmysle Zákona o finančnom sprostredkovaní uchovávať najmenej počas desiatich rokov od začiatku platnosti zmluvy o poskytnutí finančnej služby;
 • výkon marketingovej činnosti – po dobu, na ktorú dotknutá osoba udelila súhlas, príp. po kratšiu dobu do odvolania súhlasu maximálne však po dobu 5 rokov. Ak nie je daný súhlas na konkrétnu dobu, osobné údaje sa spracúvajú pokiaľ sa neskončil účel, v súvislosti s ktorým súhlas dotknutá osoba poskytla;
 • používanie služieb iŠanón – po dobu, na ktorú dotknutá osoba udelila súhlas, príp. po kratšiu dobu do odvolania súhlasu najdlhšie po dobu 10 rokov.;
 • vymáhanie pohľadávok/súdne spory – po dobu 5 rokov od zániku všetkých záväzkov dotknutej osoby voči Prevádzkovateľovi.;
 • Práva dotknutej osoby
  Ako dotknutá osoba máte vo vzťahu k Prevádzkovateľovi v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov nasledujúce práva: Právo na prístup k údajom (čl. 15 GDPR): Máte právo požadovať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ak áno, máte právo na prístup k týmto osobným údajom. Prevádzkovateľ Vám bezplatne poskytne kópiu týchto osobných údajov, avšak za akékoľvek ďalšie kópie osobných údajov, o ktoré požiadate, je Prevádzkovateľ oprávnený účtovať Vám primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom;
 • Právo na opravu osobných údajov (čl. 16 GDPR): Máte právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania máte tiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia
 • Právo na vymazanie osobných údajov (čl. 17 GDPR): Máte právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, a Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať Vaše osobné údaje, ak je daný niektorý z nasledujúcich dôvodov: a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
  b) odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,
  c) namietate voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietate voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 GDPR,
  d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
  e) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
  f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.
  Upozorňujeme, že nebudete mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné: a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,
  b) na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi,
  c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
  d) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu, či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
  e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 GDPR): Máte právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ: a) napádate správnosť Vašich osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť týchto osobných údajov,
  b) spracúvanie je protizákonné a Vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia,
  c) Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
  d) namietate voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
  Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len s Vaším súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.
 • Právo namietať spracúvanie osobných údajov (čl. 21 GDPR): Máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov vykonávaného na základe: − právneho základu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, − spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom, − spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely, s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.
 • Právo odmietnuť profilovanie (čl. 22 GDPR): Máte právo odmietnuť, aby Vaše osobné údaje boli predmetom automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania v prípade, že Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje za účelom automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania.
 • Právo na prenosnosť osobných údajov (čl. 20 GDPR): Máte právo na prenosnosť údajov od Prevádzkovateľa k druhému prevádzkovateľovi (ak je to technicky možné), ak sa spracúvanie Vašich osobných údajov zakladá na Vašom súhlase alebo na zmluve a súčasne sa spracúvanie Vašich osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami.
 • Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov: Máte právo obrátiť sa s návrhom na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky podľa § 100 Zákona o OOU, pokiaľ sa domnievate, že boli porušené Vaše práva v oblasti ochrany osobných údajov.
 • Právo kedykoľvek odvolať udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov: V prípade, že Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe Vami udeleného súhlasu, ste oprávnení tento súhlas kedykoľvek odvolať listinne na drese sídla spoločnosti UMD, alebo elektronicky na emailovej adrese ustredie@universal.sk. Odvolanie súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 • Zásady spracúvania osobných údajov
  Pri spracúvaní Vašich osobných údajov dodržiava Prevádzkovateľ tieto zásady spracúvania osobných údajov:
 • a) zásada zákonnosti
  Osobné údaje sú spracúvané zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne.
 • b) zásada obmedzenia účelu
  Osobné údaje sú získané len na konkrétne určený, výslovne uvedený a legitímny účel. Prevádzkovateľ ďalej takto získané osobné údaje na iný účel, ktorý nie je zlučiteľný s pôvodným účelom, nespracováva.
 • c) zásada minimalizácie údajov
  Spracúvané sú len tie osobné údaje, ktoré svojim rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie.
 • d) zásada správnosti
  Spracúvané sú len správne a aktuálne osobné údaje. Ak sa zistí, že osobné údaje nie sú správne, Prevádzkovateľ prijme všetky dostupné opatrenia na ich opravu alebo vymazanie.
 • e) zásada minimalizácie uchovávania
  Osobné údaje sú spracúvané len po dobu, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie stanoveného účelu. Po dosiahnutí účelu sú osobné údaje zlikvidované; s výnimkou prípadov, kedy je Prevádzkovateľ povinný tieto údaje uchovať v súlade s právnymi predpismi.
 • f) zásada integrity a dôvernosti
  Prevádzkovateľ zabezpečuje ochranu osobných údajov, ktoré spracúva. Za týmto účelom prijal primerané technické, personálne a organizačné opatrenia.
 • g) zásada zodpovednosti
  Prevádzkovateľ je zodpovedný za spracúvanie osobných údajov v súlade s GDPR, Zákonom o OOU a inými relevantnými právnymi predpismi. Prevádzkovateľ je povinný tento súlad vedieť preukázať.
 • Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou
  Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje len na základe priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, ustanovení Zákona o OOU alebo osobitného zákona, alebo na základe súhlasu dotknutej osoby.
  Dotknutá osoba je povinná poskytnúť Prevádzkovateľovi všetky požadované osobné údaje a informácie, ktoré ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy. Medzi právne predpisy, ktoré ustanovujú povinnosť dotknutej osoby poskytnúť osobné údaje a ktoré upravujú spracúvanie osobných údajov patria najmä:
 • Zákon o finančnom sprostredkovaní,
 • Zákon o OOU,
 • Zákon o AML,
 • Zákon o archívoch.
 • Ustanovenia ostatných právnych predpisov upravujúcich povinnosť dotknutej osoby poskytnúť Prevádzkovateľovi osobné údaje týmto nie sú dotknuté. Odmietnutie poskytnúť osobné údaje, ak povinnosť poskytnúť osobné údaje ustanovuje príslušný právny predpis, môže mať za následok odmietnutie uzatvorenia zmluvného vzťahu zo strany Prevádzkovateľa.
  Automatizované rozhodovanie a profilovanie
  Osobné údaje dotknutej osoby sú spracúvané v elektronickej a listinnej forme. Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje dotknutej osoby na základe automatizovaného individuálneho rozhodovania.
  V rámci povinnosti postupovať s odbornou starostlivosťou pre ochranu našich oprávnených záujmov a na základe našich povinností vyplývajúcich zo Zákona o finančnom sprostredkovaní posudzujeme riziká aj na základe analýz Vašich údajov (tzv. profilovanie), a to aj pred uzavretím zmluvy (napr. posúdenie, či ste si schopní plniť Vaše budúce zmluvné záväzky, zistenie primeranosti a vhodnosti sprostredkovaného produktu a pod.). Profilovanie tiež používame za účelom kontaktovania na základe Vami dobrovoľne vyplnených údajov vo formulári na našej web stránke. V rámci týchto analýz však nikdy nedochádza k plne automatizovanému rozhodovaniu, nakoľko do neho vždy vstupuje konkrétna Poverená osoba.
  Právo dotknutej osoby podať žiadosť
 • Žiadosť je dotknutá osoba oprávnená podať v listinnej alebo elektronickej podobe.
 • Listinne podaná žiadosť musí byť doručená na adresu sídla Prevádzkovateľa.
 • Žiadosť podaná elektronicky musí byť doručená na mailovú adresu: ustredie@universal.sk.
 • Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť informácie v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže Prevádzkovateľ poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom.
 • Prevádzkovateľ poskytuje súčinnosť dotknutej osobe pri uplatňovaní jej práva na prístup k osobným údajom, práva na opravu, vymazanie a obmedzenie spracúvania osobných údajov, práva na prenosnosť, práva namietať spracúvanie osobných údajov, práva namietať, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov (ďalej len „práva dotknutej osoby“).
 • Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe jej žiadosti pri uplatňovaní práv dotknutej osoby, bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže Prevádzkovateľ v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalší jeden mesiac. Prevádzkovateľ je povinný informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty. Ak dotknutá osoba podala žiadosť v elektronickej podobe, Prevádzkovateľ poskytne informácie v elektronickej podobe, ak dotknutá osoba nepožiadala o poskytnutie informácie iným spôsobom.
 • Ak Prevádzkovateľ neprijme opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby bezodkladne, najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti, je povinný informovať dotknutú osobu o dôvodoch nekonania a o možnosti podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
 • Informácie, ktoré je Prevádzkovateľ povinný poskytovať dotknutej osobe v prípade, ak osobné údaje sú získané od dotknutej osoby, ako aj v prípade, ak nie sú získané od dotknutej osoby a oznámenia a opatrenia prijaté v súvislosti s právami dotknutých osôb a oznámenia porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe sa poskytujú bezodplatne. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu, Prevádzkovateľ môže:
 • a) požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo b) odmietnuť konať na základe žiadosti.
 • Zjavnú neopodstatnenosť žiadosti alebo neprimeranosť žiadosti preukazuje Prevádzkovateľ.
 • Prevádzkovateľ môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby, ak má oprávnené pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby, ktorá podáva žiadosť v súvislosti s uplatnením jej práva dotknutej osoby; ustanovenie čl. 11 GDPR tým nie je dotknuté.