Skip to content Skip to footer
couple airport

EB - employee benefits

Anglická skratka EB vyjadruje súbor benefitov, ktoré zamestnanec získa od spoločnosti, v ktorej pracuje. V prípade spolupráce vašej spoločnosti s UNIVERSAL maklérsky dom však nezískajú skvelé výhody len zamestnanci, ale aj samotná spoločnosť.

Výhody pre zamestnávateľa

Bežné firemné benefity môžeme rozšíriť o atraktívne finančné výhody. Zmluvy môžu mať sporiaci a aj poistný prvok, a teda poskytujú dvojnásobné finančné a sociálne istoty – pre prípad odchodu do dôchodku aj pre prípad škody na zdraví.

Istota patrí medzi základné ľudské potreby a v súčasnom dynamickom svete je obzvlášť vyhľadávaná a nedostupná. Zabezpečením tejto základnej ľudskej potreby sa zvyšuje motivácia, produktivita a efektivita zamestnancov. Tým, že zamestnávateľ šetrí finančné prostriedky zamestnancom alebo im zabezpečuje krytie v nepredvídateľných životných situáciách, zabezpečuje pre nich istoty, ktoré môžu využiť finančné zdroje na rôzne účely (v starobe, pri kúpe nehnuteľnosti, auta a pod.) alebo preklenúť nepriaznivé finančné obdobie.

Pokiaľ zamestnávateľ zvolí ako nástroj motivácie a stabilizácie individuálne poistenie prostredníctvom spoločnosti UNIVERSAL maklérsky dom a.s. a stane sa poistníkom, má jedinečný nástroj na udržanie kľúčových zamestnancov. Zamestnávateľ ako poistník má všetky rozhodovacie práva, internou dohodou sa zamestnancovi zaviaže previesť poistku po odpracovaní daného počtu rokov. V prípade, že zamestnanec rozviaže pracovnú zmluvu predčasne, odkupná hodnota prináleží zamestnávateľovi.

Fluktuácia predstavuje pre zamestnávateľa pokles produkcie a efektivity práce. Tým, že zamestnávateľ prichádza o pracovnú silu, musí vynaložiť finančné prostriedky na hľadanie náhrady, na školenie nového zamestnanca, pričom mu zatiaľ klesá produkcia. Udržanie pracovnej sily aj prostredníctvom adekvátne zvolených zamestnaneckých výhod pomôže zamestnávateľovi znižovať náklady súvisiace s fluktuáciou.

Pre mnohých zamestnávateľov je dôležité prilákať si čo najkvalitnejšiu pracovnú silu či kvalifikovaných kľúčových zamestnancov. A práve bohatý balík benefitov, ktorého súčasťou sú aj benefity finančného charakteru, im v tom môže značne pomôcť. Ďalší zamestnávatelia  sa potrebujú vyrovnať benefitmi konkurencii z dôvodu stabilizácie pracovnej sily a zníženia fluktuácie. Iní zamestnávatelia to majú nariadené z materskej spoločnosti a možno už realizujú niektorý typ benefitu. My takýmto zamestnávateľom vždy vieme ušetriť prostriedky a pripraviť konkurenčnú ponuku.

Tým, že zamestnávateľ zavedie finančný benefit, zvyšuje zamestnancovi sociálny štandard a zároveň firma získava imidž sociálne zodpovednej spoločnosti.

PODNIKATEĽSKÉ RIZIKÁ

Naša ponuka

 • Poistenie motorových a prípojných vozidiel 
 • Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia majetku živelnou udalosťou
 • Poistenie strát spôsobených prerušením prevádzky
 • Poistenie pre prípad škôd spôsobených odcudzením 
 • Poistenie skla
 • Poistenie strojov a strojných zariadení
 • Poistenie elektronických zariadení
 • Poistenie stavebných a montážnych prác
 • Poistenie vecí pri vnútroštátnej aj medzinárodnej preprave
 • Poistenie všeobecnej zodpovednosti vrátane regresov sociálnej a zdravotných poisťovní
 • Poistenie zodpovednosti za vadu výrobku
 • Poistenie profesnej zodpovednosti – dopravca, účtovník, právnik, notár, lekár, lekárnik a pod.
 • Poistenie zodpovednosti manažmentu
 • Poistenie environmentálnej zodpovednosti
 • Poistenie právnej ochrany
 • Poistenie pohľadávok
 • Poistenie kybernetických rizík
 • Poistenie colného dlhu
 • Poistenie záruk
 • Poistenie poľnohospodárskych rizík
 • Cestovné poistenie pre pracovné cesty
 • Poistenie GDPR zodpovednosti

Výhody pre zamestnanca

Skupinové životné a úrazové poistenie poskytujú zamestnancovi krytie 24 hodín denne, 365 dní v roku aj mimo práce aj v zahraničí. Zamestnanec takýmto poistením získa nadštandardný benefit, z ktorého v prípade nepriaznivých životných okolností môže čerpať finančné prostriedky podľa potreby ( finančná tieseň, platby, platby lekárom, platby za lieky a pod.) a zároveň si môže tvoriť rezervu na dôchodok.

Finančný benefit zamestnancovi zabezpečí preklenúť nepriaznivé finančné obdobie po tom, ako utrpel úraz alebo trpí chorobou. Keď je zamestnanec PN, jeho príjem rapídne klesá (na 55 %) a práve poistné plnenie mu poskytne finančnú a sociálnu istotu.

Poistné plnenie nie je zaťažené daňami ani odvodmi. Taktiež ani hodnota fondu na životnom poistení alebo doplnkovom dôchodkovom sporení nie je zaťažená týmito povinnosťami (iba zisk). Navyše príspevky na nové zmluvy DDS sú daňovo zvýhodnené až do výšky 180 eur.

Skupinové životné a úrazové poistenie má výhodnejšie sadzby poistenia, ktoré vieme aplikovať aj na malé skupiny (min. dve osoby), pričom ak je poistených viac ako 20 ľudí, neskúma sa zdravotný stav ( po splnení podmienok). Navyše môžeme generovať systém zliav (frekvenčné, EB zľavu, zľavu za bezškodový priebeh, refundáciu za vyradenie zamestnancov a pod.), ktoré urobia tento typ poistenia ešte atraktívnejším.

UNIVERSAL maklérsky dom a.s., so svojimi partnermi zabezpečí prvotriedny servis na pracovisku pre zamestnancov i zamestnávateľa počas celej doby trvania zmluvného vzťahu.

Firemné benefity

 • Individuálne ŽIVOTNÉ POISTENIE s príspevkom zamestnávateľa
 • Skupinové rizikové poistenie zamestnancov so zvýšeným rizikom výkonu povolania
 • Doplnkové dôchodkové sporenie s príspevkom zamestnávateľa
 • Možnosť využiť komplexnú ponuku Universalu pre retailových klientov

Chcem vedieť viac

  Kontaktujte nás

  Chcem sa pridať do tímu !

  Chceme ťa do nášho tímu ! Pošli nám vyplenný formulár a buď UNIVERSAL.