Výpočet a kalkulačka DPH

Sadzba DPH
Znížená sadzba DPH
Cena bez DPH
DPH
Cena s DPH
Zaokrúhliť na celé €

DPH alebo daň z pridanej hodnoty je daňový systém používaný v mnohých krajinách po celom svete. Je to daň, ktorá sa zaraďuje do kategórie spotrebnej dane, pretože sa platí na konečný produkt alebo službu, ktoré spotrebiteľ kupuje.

V podstate DPH predstavuje rozdiel medzi hodnotou tovaru alebo služby, ktorý dodávateľ poskytuje a cenou, ktorú spotrebiteľ zaplatí. DPH sa vypočítava a platí na každom kroku dodávateľského reťazca, čo znamená, že každý zainteresovaný subjekt v reťazci musí odviesť svoj podiel DPH.

Obsah článku

Na Slovensku sa znížená sadzba DPH 10 % uplatňuje na nasledujúce vybrané tovary a služby:

  • Potraviny, nápoje a krmivá pre zvieratá.
  • Knihy, noviny a časopisy.
  • Ubytovacie služby v hoteloch, motelochnách, ubytovniach a podobných zariadeniach.
  • Kultúrne a športové podujatia, kultúrne pamiatky a umelecké diela.
  • Nájomné pre bývanie a ubytovacie služby v súvislosti so sociálnym bývaním.
  • Pracovné služby týkajúce sa opráv obuvi a odevov, údržby bicyklov a domácich spotrebičov.

Je dôležité poznamenať, že niektoré tovary a služby môžu byť oslobodené od DPH úplne, napríklad niektoré zdravotnícke služby a finančné služby. Okrem toho, na Slovensku sa uplatňujú aj iné sadzby DPH, napríklad zvýšená sadzba DPH 20 % pre väčšinu tovarov a služieb.

Je dôležité poznamenať, že daňové zákony sa môžu meniť, preto je vždy dôležité overiť aktuálne platné pravidlá pre uplatňovanie DPH v konkrétnom období a konzultovať s odborníkom v oblasti dane.

Ako sa vypočíta DPH?

DPH sa vypočítava ako percento z hodnoty tovaru alebo služby, ktorú spotrebiteľ kupuje. Percento sa môže líšiť v závislosti od krajiny a typu tovaru alebo služby. V niektorých krajinách existujú rôzne sadzby DPH, ktoré závisia od toho, aký druh tovaru alebo služby sa kupuje. Napríklad v Slovenskej republike platí základná sadzba DPH 20%, znížená sadzba DPH 10% a ešte znižená sadzba DPH 0% pre niektoré vývozné tovary a služby.

Vypočítanie DPH môže byť jednoduché, ak máte len jednoduchý prípad, ale môže byť zložité v prípade, že sa jedná o zložitejšie obchodné transakcie. V zásade sa vypočítanie DPH vždy robí tak, že sa hodnota tovaru alebo služby násobí percentom DPH a výsledná suma sa pripočíta k cene tovaru alebo služby.

Napríklad, ak máte tovar, ktorý stojí 100 eur a DPH je 20%, vypočítate si DPH takto:

100 eur * 20% = 20 eur

Celková cena tovaru s DPH bude 100 eur + 20 eur = 120 eur.

Ako je DPH odvádzaná?

DPH sa obvykle odvádza štátu každý mesiac alebo štvrťrok. Toto závisí od konkrétneho zákona v každej krajine. Dodávateľ musí podať daňové priznanie o DPH, v ktorom uvádza všetky príjmy a výdavky spojené s DPH. Zároveň musí uviesť, koľko DPH odviedol a koľko si môže daňovník uplatniť späť ako odpočet DPH. To znamená, že ak dodávateľ nakupuje tovar alebo služby pre svoje podnikanie, môže si uplatniť späť DPH, ktorú zaplatil pri nákupe.

Ak je výsledkom daňového priznania kladný zvyšok DPH, dodávateľ musí túto sumu zaplatiť štátu. Naopak, ak je výsledkom záporný zvyšok DPH, dodávateľ si môže túto sumu uplatniť ako odpočet DPH na budúce obdobie, alebo si môže nechať túto sumu vrátiť.

V niektorých krajinách existujú aj špeciálne daňové režimy pre malé podniky, ktoré majú nižšie príjmy. V týchto prípadoch môže byť DPH odvádzaná menej často a existujú rôzne spôsoby, ako sa vypočítava DPH.

Sadzby DPH na Slovensku

Na Slovensku existujú tri sadzby DPH: základná sadzba, znížená sadzba a nulová sadzba.

Základná sadzba DPH na Slovensku je 20 %. Táto sadzba sa uplatňuje na väčšinu tovarov a služieb, ktoré nie sú špeciálne označené na zníženú alebo nulovú sadzbu DPH.

Znížená sadzba DPH na Slovensku je 10 %. Táto sadzba sa uplatňuje na niektoré tovary a služby, ktoré sú z hľadiska dane považované za dôležité alebo nevyhnutné, ako som uviedol aj v predchádzajúcej odpovedi.

Nulová sadzba DPH sa na Slovensku uplatňuje na určité tovary a služby, ktoré sú oslobodené od DPH. Patria sem napríklad služby v súvislosti so zahraničnou prepravou, obchod s cennými papiermi alebo bankové služby.

Je dôležité poznamenať, že pravidlá týkajúce sa sadzieb DPH sa môžu meniť, preto by sa vždy malo overiť aktuálne platné pravidlá a konzultovať s odborníkom v oblasti dane.

Zaokrúhľovanie pri výpočte DPH

Zaokrúhľovanie DPH na Slovensku sa riadi zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pri výpočte DPH sa používa štandardné matematické zaokrúhľovanie na dve desatinné miesta. To znamená, že ak je výsledná suma DPH menšia alebo rovná 0,005 €, zaokrúhľuje sa na najbližšie nižšie celé číslo. Ak je výsledná suma DPH väčšia ako 0,005 €, zaokrúhľuje sa na najbližšie vyššie celé číslo.

Napríklad, ak je suma DPH 5,689 €, zaokrúhľuje sa na 5,69 €, pretože 0,009 € sú vyššie ako 0,005 €. Ak by bola suma DPH 5,681 €, zaokrúhľovalo by sa na 5,68 €, pretože 0,001 € sú nižšie ako 0,005 €.

Je dôležité dodržiavať pravidlá zaokrúhľovania DPH na Slovensku, aby sa zabránilo nesprávnemu výpočtu dane a následným problémom so správnosťou účtovania a platenia dane.

Ako vypočítať DPH v exceli?

Výpočet DPH v Exceli je jednoduchý, ak poznáte základné vzorce pre výpočet. Vypočítať DPH môžete pomocou vzorca =sum(čiastka*DPH_sadzba), kde “čiastka” je suma tovarov alebo služieb bez DPH a “DPH_sadzba” je sadzba DPH, ktorá sa použije. Napríklad, ak máte čiastku 100 € bez DPH a DPH sadzbu 20 %, výpočet DPH v Exceli bude vyzerať takto: =sum(100*0,20), čo výsledkuje 20 €.

Ak chcete vypočítať celkovú sumu s DPH, použite vzorec =sum(čiastka+(čiastka*DPH_sadzba)), kde “čiastka” je suma tovarov alebo služieb bez DPH a “DPH_sadzba” je sadzba DPH, ktorá sa použije. Napríklad, ak máte čiastku 100 € bez DPH a DPH sadzbu 20 %, výpočet celkovej sumy s DPH v Exceli bude vyzerať takto: =sum(100+(100*0,20)), čo výsledkuje 120 €.

Je dôležité poznamenať, že pri výpočte DPH v Exceli musíte dodržiavať správnu syntax vzorca a zadať správne hodnoty pre “čiastku” a “DPH_sadzbu”. Ak ste nie istí, či ste správne vypočítali DPH v Exceli, môžete použiť kalkulačku alebo sa obrátiť na odborníka v oblasti daní, aby ste sa uistili, že ste vypočítali DPH správne.